Jak pracujemy?

Naszą działalność opiekuńczą opieramy na kilku znanych rodzicom filarach. Z każdej metody wychowawczej wybieramy najlepsze dla dziecka aspekty i stosujemy je w codziennej pracy. Zdecydowanie przeciwstawiamy się wszelkim czynnikom represyjnym, proponowanym w podejściu do dziecka.

Porozumienie bez przemocy

używasz języka żyrafy czy szakala? Porozumienie bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication) jest zapomnianym językiem ludzkości – mową ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną żyć w harmonii. Zwracając się do dzieci z odpowiednim szacunkiem staramy się nie zgłuszać ich wewnętrznego głosu. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją doktora Marshalla  Rosenberga, który za pomocą anegdot, przykładów i pokazowych dialogów demonstruje, jak w życiu codziennym można rozwiązywać problemy wynikające z nieumiejętnego komunikowania się: „Porozumienie bez przemocy. O języku serca.” Marshall B. Rosenberg.

PEDAGOGIKA JESPERA JUULA:

Jesper Juul, to twórca humanistycznego podejścia wychowawczego bardzo cenionego w kręgu bliskościowych rodziców i pedagogów. Jego książka: „Twoje kompetentne dziecko”, jest jedną z najbardziej cenionych współczesny pozycji na temat wychowania. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu. Podkreśla on znaczenie szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych. Jesper Juul twierdzi, że dzieci wcale nie muszą być grzeczne – zamiast tego powinny mieć zdrowe poczucie własnej wartości, wierzyć w swoje siły i nawiązywać dobre relacje z innymi. Stopniowo powinny się także uczyć odpowiedzialności za siebie, a w razie potrzeby także za innych.

Jesper Juul jest twórcą humanistycznego podejścia wychowawczego, które jest bardzo cenione wśród bliskościowych rodziców oraz pedagogów. Jego książka „Twoje kompetentne dziecko” jest jedną z najbardziej cenionych pozycji na temat wychowania we współczesnym świecie. W swoim podejściu, Juul odszedł od autorytarnego wychowania, które opiera się na karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczej permisywizmu.

Zamiast tego, Juul podkreśla znaczenie szacunku i współdziałania w relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych. Twierdzi on, że dzieci wcale nie muszą być grzeczne. Zamiast tego, powinny mieć zdrowe poczucie własnej wartości, wierzyć w swoje siły i nawiązywać dobre relacje z innymi. Stopniowo, powinny również uczyć się odpowiedzialności za siebie oraz za innych, gdy to jest potrzebne.

Juul zwraca uwagę na fakt, że wychowanie nie powinno być jednostronne, a dzieci powinny mieć możliwość wpływu na swoje życie i podejmowania decyzji. Ważne jest również, aby dorosłym było łatwiej zrozumieć potrzeby dzieci oraz aby mogli poświęcić im swoją uwagę i czas. Według Juula, takie podejście prowadzi do tworzenia zdrowych i zrównoważonych relacji, zarówno w rodzinie, jak i w szkole czy miejscu pracy.

Wnioski płynące z podejścia Juula są bardzo ważne dla rozwoju dziecka i jego przyszłego życia. Dzięki temu, dzieci mogą nauczyć się bycia odpowiedzialnymi, empatycznymi oraz świadomymi swoich potrzeb i wartości, co pozwala na osiągnięcie pełni swojego potencjału.

Teoria 8 Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera

Ważnym zadaniem każdego opiekuna małego dziecka jest odkrycie, którą inteligencję dane dziecko posiada i ma najlepiej rozwiniętą oraz wspieranie go w harmonijnym rozwoju. Rozwijanie jednego typu inteligencji sprawia, że dziecko nabiera wiary w swoje siły, zyskuje poczucie sprawstwa oraz pewności siebie i dzięki temu jest w stanie rozwijać pozostałe aspekty swojej osobowości. Rozwijanie inteligencji wielorakich działa na rzecz dziecka jak praca zespołowa: jedna rozwinięta inteligencja pociąga za sobą rozwój w pozostałym obszarze.

RODZICIELSTWO BLISKOŚCI:

Rodzicielstwo bliskości (Attachment Parenting) to filozofia oparta na teorii przywiązania, która stawia na pierwszym miejscu tworzenie silnych więzi emocjonalnych między dzieckiem a rodzicami lub opiekunami. W naszym żłobku również kładziemy nacisk na relację dziecka z nauczycielem lub opiekunem, która oparta jest na idei Rodzicielstwa bliskości. Jesteśmy bardzo wrażliwi na potrzeby dzieci, co umożliwia nam wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa oraz tworzenie relacji opartej na wzajemnym szacunku. Akceptujemy wszystkie emocje dzieci i staramy się w nich uczestniczyć, uczymy ich, jak je wyrażać i nazywać. Pozwalamy dzieciom na płacz, złość i frustrację. Dzięki temu budujemy z nimi bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu. Nasze metody pracy nie opierają się na karach i nagrodach, ale na konsekwentnym wytyczaniu granic. W żadnym wypadku nie jest to jednak tzw. „bezstresowe wychowanie”, ponieważ stawiamy na zdrowe relacje i konsekwencję w działaniu.

Gordonki, czyli zajęcia umuzykalniające wg teorii E. Gordona

słynnego jazzowego muzyka, psychologa, pedagoga. Wyznaje on zasadę, że dziecko uczy się podczas pierwszych pięciu lat życia, co tworzy podstawę dla późniejszego rozwoju. Po przeprowadzeniu licznych badań i pracy z dziećmi stwierdził, że każdy człowiek rodzi się z jakimś poziomem uzdolnień muzycznych. Poziom ten – podobnie jak w przypadku innych cech – jest różny. I choć uzdolnienia muzyczne dziecka są wrodzone, ale to środowisko wywiera na nie olbrzymi wpływ. Profesor twierdzi, że dziecko do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od nie muzycznych. Nigdy później nie słucha w taki sposób. Do 18 miesiąca życia spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle rozwija mowę z rozwojem muzycznym. Umuzykalnianie metodą Gordona wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania. W naszym żłobku zajęcia umuzykalniające prowadzi absolwentka szkoły jazzowej z doświadczeniem we współpracy z małymi dziećmi.

Zajęcia sensoplastyczne

Integracja sensoryczna to proces organizujący docierające do mózgu informacje zmysłowe płynące zarówno ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego, tak aby mogły być one użyte do celowego działania. Mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z receptorów: dotykowych proprioceptywnych (czucie głębokie), przedsionkowych (zmysł równowagi), wzrokowych, słuchowych, smakowych tak, aby mogły zostać one użyte w działaniu, będącym odpowiedzią na wymagania otoczenia. Gdy procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone u dziecka można zaobserwować objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia. W codziennych zabawach dbamy o to, aby dostarczać dzieciom odpowiednich wrażeń sensorycznych, które pomagają w prawidłowym i harmonijnym rozwoju. Nie prowadzimy dedykowanych zajęć sensorycznych – każda zabawa, z którą dzieci mają do czynienia w naszym żłobku, ma w swoim założeniu wywierać wspierający wpływ na rozwój dziecka.

Wybieramy najlepsze z zasad Montessori

Zgadzamy się z przekonaniem, że wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Metoda Montessori pomaga dzieciom w tym zadaniu. Jej podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny i kierowaniu go do całościowego wzrostu. Opiekunka jest odpowiedzialna za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości, oraz powinna być dostępna dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście pomaga dziecku w utrwaleniu poczucia bezpieczeństwa i rozwoju poczucia pewności siebie. Z młodszymi dziećmi, opiekunki pracują poprzez demonstrowanie im użycia przedmiotów czy zadań odpowiednich dla ich indywidualnego rozwoju.

Konwencja Praw Dziecka – dlaczego się na niej opieramy?

Dziecko jako istota, dopiero się ucząca, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli. Konwencja o prawach dziecka zawiera szereg takich gwarancji, które obejmują wszystkie prawa, jakie przysługują dzieciom. Dokument ten reguluje relację pomiędzy państwem a dzieckiem, nie ingerując w życie rodziny (chyba, że wymaga tego sytuacja dziecka, gdy np. jest ono krzywdzone w tej rodzinie). Zapisy Konwencji nie podważają autorytetu opiekunów dzieci i ich swobody do wychowywania według własnego uznania, chronią tylko najmłodszych przed niebezpiecznymi sytuacjami i dają im gwarancję, że właściwe organy państwa udzielą im pomocy w potrzebie. Od 2010 roku obowiązuje w Polsce całkowity zakaz bicia dzieci – reguluje go Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842).

SZANOWANIE PRZYRODY:

Jesteśmy bardzo świadomi wpływu naszych działań na środowisko i dlatego bardzo ważna jest dla nas ekologia. Wychodzimy z założenia, że już od najmłodszych lat trzeba kształtować ekologiczne postawy. Dlatego też w naszym żłobku stawiamy na edukację ekologiczną i dbamy o to, aby nasze metody pracy z dziećmi były zgodne z zasadami ekologicznymi.

Nasza placówka propaguje zasady ekologicznego korzystania z energii, takie jak wyłączanie światła czy urządzeń elektronicznych, gdy ich nie używamy. Uczymy dzieci segregacji odpadów i oszczędzania wody, a także korzystania z produktów wielokrotnego użytku. W naszym przedszkolu stawiamy na codzienny kontakt z naturą i dlatego każdego dnia wychodzimy na spacery, niezależnie od pogody.

Catering w naszej placówce oferuje zdrowe jedzenie, które bazuje na produktach pochodzących z ekologicznych upraw, bez konserwantów i cukru. Przekąski, które podajemy dzieciom, to świeże owoce i warzywa. Dzięki temu nie tylko dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie dzieci, ale także przyczyniamy się do ochrony środowiska.

footer-h500-v3